صفحه اصلی > آموزش > سرآمدان آموزشی 
سرآمدان آموزشی

 

سرآمدان آموزشی

 

سال

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

گروه آموزشی

1397

احمد قربان پور

مدیریت صنعتی

استادیار

مدیریت صنعتی

1397

مانی آرمان 

 مدیریت بازرگانی

استادیار 

مدیریت بازرگانی 

1396

دکتر خداداد بحری

زبان و ادبیات عربی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

1395

دکتر حجت پارسا

اقتصاد

استادیار

اقتصاد

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.