صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر سید ناصر جابری اردکانی

مرتبه علمی:   دانشیار

تخصص:    دکتری زبان و ادبیات فارسی

محل اخذ مدرک:  دانشگاه شیراز

تلفن:  987731222100 +

 

معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکترمحمدجوادپورعابد

مرتبه علمی:    دانشیار 

تخصص:    دکتری ادبیات معاصر

محل اخذ مدرک:  

رایانامه:    javad406@ gmail.com

                                                                                       

 

مدیران گروههای آموزشی دانشکده

نام گروه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

ادبیات  و زبان انگلیسی

حسین  علی اکبری هره دشت

استادیار

 

ادبیات و زبان عربی

رسول بلاوی

دانشیار

r.ballawy@gmail.com

علم اطلاعات و کتابداری

سهیلا علوی

مربی

alavi@pgu.ac.ir

ادبیات فارسی

مجاهد غلامی

استادیار

 

تاریخ

حسن الهیاری

استادیار

hasanallahyari@pgu.ac.ir

روانشناسی

یوسف دهقانی

استادیار

ydehghani@yahoo.com

معارف اسلامی

حسین فقیه

استادیار

 
 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.