صفحه اصلی > اخبار دانشکده 
 • راه اندازی دوره دکتری روانشناسی
  راه اندازی دوره دکتری روانشناسی

 • ارتقاء مرتبه
  ارتقاء مرتبه آقایان دکتر مجید اسماعیل پور از گروه مدیریت بازرگانی و دکتر رسول بلاوی از گروه زبان و ادبیات عرب

 • هیات ممیزه
  چهارمین نشست از دور دوم هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس

 • دفاع دکتری
  نخستین فارغ تحصیل دکترای گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس. نخستین جلسه دفاع مقطع دکترای گروه زبان و ادبیات عربی در تاریخ ۹۷/۱۲/۸ ساعت ۹/۳۰برگزار گردید

 • دانشکده ادبیات 2
  دانشکده ادبیات 3

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.