اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه

نام و نام خانوادگی:         

دکتر ابراهیم حیدری

سمت:

 مدیر گروه اقتصاد

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 دانشیار

تلفن:

 

رایانامه:

eheidari[at]pgu.ac.ir

صفحه شخصی:

 

CV:

 Download

 

 

نام و نام خانوادگی:         

دکتر حجت پارسا

 

 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 07731222100

رایانامه:

hojat_parsa@yahoo.com

 hparsa@pgu.ac.ir 

صفحه شخصی:

 

CV:

 


 

 

نام و نام خانوادگی:         

دکتر رضا روشن 

سمت:

 هیات علمی 

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 re_roshan@yahoo.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 


 

نام و نام خانوادگی:         

دکتر عبدالکریم حسین پور

سمت:

هیات علمی 

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 k.hosseinpoor@pgu.ac.ir

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

نام و نام خانوادگی:         

دکترهادی کشاورز

سمت:

 هیات علمی 

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 hd.keshavarz@gmail.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

نام و نام خانوادگی:         

دکتر پرویز حاجیانی

سمت:

 معاون آموزشی دانشگاه

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 hajiani@pgu.ac.ir

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

 

ام و نام خانوادگی:         

دکتر محمد رضایی

سمت:

 هیات علمی 

تحصیلات:

 دکتری علوم اقتصادی

مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 ezaei@pgu.ac.ir

rezaei.92@gmail.com 

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.