کتابها

 

 
 
عنوان کتاب: اطلاعات النقدیه
نام مولف: دکتر رسول بلاوی
سال انتشار:  
ناشر:  
تعداد صفحات:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: گلستانی از شکوفه های کلمات
نام مولف: یحیی سماوی
سال انتشار:  
ناشر: قهوه
مترجم: رسول بلاوی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: کورش یا ذوالقرنین قران و تورات
نام مولف: مولانا ابوالکلام آزاد
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مسلم زمانی و علی اصغر قهرمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: نگرش من و چالش های برتر
نام مولف:  
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: دکتر مسلم زمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: آلیات التعبیر فی شعر ادیب کمال الدین
نام مولف: رسول بلاوی
سال انتشار:  
ناشر:  
تعداد صفحات:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: از خاطرات کودک جنگ
نام مولف: وفاء عبدالرزاق
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: دکتر رسول بلاوی و مریم حاجی زاده


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: تفسیر قران کریم
نام مولف:  
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مسلم زمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
عنوان کتاب: 5 سنوات فی بیت من زجاج
نام مولف: بطرس بطرس غائی
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: حسین مهتدی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
عنوان کتاب: سر الاسرار
نام مولف:  
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مسلم زمانی و کریم زمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
عنوان کتاب: موالی در صدر اسلام
نام مولف: جمال جوده
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مطفی جباری و مسلم زمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
عنوان کتاب:  
نام مولف:  
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
عنوان کتاب:  
نام مولف:  
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: پنج سال در کاخ شیشه ای
نام مولف: بطرس بطرس غاالی
سال انتشار: 1992
ناشر: وزارت امور خارجه
مترجم: دکترحسین مهتدی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: اطلاعات النقدیه
نام مولف: دکتر رسول بلاوی
سال انتشار:  
ناشر:  
تعداد صفحات:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: تاریخ شبانکاره:پژوهشی پیرامون تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی شبانکاره بوشهر
نام مولف: دکتر حمید اسدپور (استادیار گروه تاریخ)
سال انتشار:  1394
ناشر:  دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات:  272

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: راهنمای عملی روانشناسی آزمایشی
نام مولف: دکتر سوران رجبی (استادیار گروه روانشناسی)
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 300

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: فی رحاب المرثاه الاسلامیه وعناصرها
نام مولف: دکتر سید حیدر شیرازی
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 382

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: معین التجار بوشهری و احیای تجارت دریایی خلیج فارس در دوران قاجار و پهلوی  
نام مولف: دکتر حبیب الله سعیدی نیا و علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 264

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره قاجار  
نام مولف: دکتر حبیب الله سعیدی نیا و علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1389
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 296

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: بحر فارس و خلیج فارس فی المصادر العربیه القدیمیه  
نام مولف: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 280

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: بازخوانی مفاهیم تحقیق در عملیات 1  
نام مولف: دکتر داریوش محمدی زنجیرانی
سال انتشار: 1391
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 248

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: مدیریت فناوری اطلاعات  
نام مترجم:  دکتر رحیم قاسمیه
سال انتشار: 1389
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 160

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: عروض و قافیه عربی  
نام مولف: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1390
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 200

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: پنج سال در کاخ شیشه ای
نام مولف: بطرس بطرس غاالی
سال انتشار: 1992
ناشر: وزارت امور خارجه
مترجم: دکترحسین مهتدی

دکتر حسین 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: اطلاعات النقدیه
نام مولف: دکتر رسول بلاوی
سال انتشار:  
ناشر:  
تعداد صفحات:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
عنوان کتاب: پنج سال در کاخ شیشه ای
نام مولف: بطرس بطرس غاالی
سال انتشار: 1992
ناشر: وزارت امور خارجه
مترجم: دکترحسین مهتدی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: اطلاعات النقدیه
نام مولف: دکتر رسول بلاوی
سال انتشار:  
ناشر:  
تعداد صفحات:  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: گلستانی از شکوفه های کلمات
نام مولف: یحیی سماوی
سال انتشار:  
ناشر: قهوه
مترجم: رسول بلاوی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: کورش یا ذوالقرنین قران و تورات
نام مولف: مولانا ابوالکلام آزاد
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مسلم زمانی و علی اصغر قهرمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان کتاب: کورش یا ذوالقرنین قران و تورات
نام مولف: مولانا ابوالکلام آزاد
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: مسلم زمانی و علی اصغر قهرمانی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
عنوان کتاب: 5 سنوات فی بیت من زجاج
نام مولف: بطرس بطرس غائی
سال انتشار:  
ناشر:  
مترجم: حسین مهتدی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.