صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر سید ناصر جابری اردکانی

مرتبه علمی:    استادیار

تخصص:    دکتری زبان و ادبیات فارسی

محل اخذ مدرک:  دانشگاه شیراز

تلفن:  987731222100 +

 

 

مدیران گروههای آموزشی دانشکده

نام گروه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

مدیریت صنعتی

خداکرم سلیمی فرد

دانشیار

salimifard@pgu.ac.ir

مدیریت بازرگانی

منیژه بحرینی زاد

دانشیار

mbahrainizadeh@pgu.ac.ir

اقتصاد

ابراهیم حیدری

دانشیار

eheidari[at]pgu.ac.ir

حسابداری

مهدی رضایی

استادیار

m.rezaei@pgu.ac.ir

ادبیات  و زبان انگلیسی

محمدرضا شمس الدینی

استادیار

shamsaddini@pgu.ac.ir

ادبیات و زبان عربی

ناصر زارع

استادیار

naserezare@gmail.com

علم اطلاعات و کتابداری

سهیلا علوی

مربی

alavi@pgu.ac.ir

ادبیات فارسی

سید ناصر جابری

استادیار

jaberi@pgu.ac.ir

تاریخ

جهانشیر منصوری مقدم

استادیار

mansouri@pgu.ac.ir

روانشناسی

سوران رجبی

دانشیار

sooranrajabi@pgu.ac.ir

معارف اسلامی

رضا نجفی

استادیار

Najafi9487@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.