رشته ها

مقطع: کارشناسی

ردیف رشته سال تأسیس
1 مدیریت صنعتی 1374
2 مدیریت بازرگانی 1375
3 حسابداری 1374
4 زبان و ادبیات انگیسی 1374
5 زبان و ادبیات عربی 1376
6 علوم اقتصادی/ اقتصاد بازرگانی 1385
7 تاریخ 1386
8 علم اطلاعات و دانش شناسی 1389
9 روان شناسی  

 

 

مقطع: کارشناسی ارشد

ردیف رشته سال تأسیس
1 مدیریت صنعتی 1384
2 مدیریت بازرگانی 1388
3 تاریخ/مطالعات خلیج فارس 1388
4 روان شناسی عمومی 1389
5 زبان و ادبیات عربی 1390
6 اقتصاد/انرژی 1391
7 زبان و ادبیات فارسی/ادبیات مقاومت 1391
8 آموزش زبان انگیسی 1391
9 زبان و ادبیات انگیسی  
10 روان شناسی  تربیتی  

 

 

مقطع: دکتری

ردیف رشته سال تأسیس
1 تاریخ 1391
2 مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات  
3 مدیریت صنعتی/تولید در عملیات  
4 زبان و ادبیات عربی  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.