اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 منیژه پورنعمت رودسری
تصویر
سمت:  مدیر گروه ادبیات فارسی
تحصیلات:  دکتری ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  ناصر جابری اردکانی
تحصیلات:  دکتری ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  لیلا رضایی
تحصیلات:  دکتری ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  زهره ملاکی
تحصیلات:  دکتری ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.