درباره

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

هدف اساسی در برنامه کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاد مهارتهای کافی است در زمینه های مختلف ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبیات فارسی در سطحی که پژوهندگان این دوره بتوانند کارهای تحقیقاتی را در این طریق بنحو ارزنده ای انجام دهند و تدریجاً صاحبان نظر و متخصصانی در جنبه های مختلف زبان و ادبیات فارسی گردند.


سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته زبان و ادبیات فارسی:


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.