اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 حمید شاهبندر زاده
تصویر
سمت:  مدیر گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات:  دکتری مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  خداکرم سلیمی فرد
تحصیلات:  دکتری مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  غلامرضا جمالی
تحصیلات:  دکتری مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  رضا سیاوشی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  محمدحسین کبگانی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.