اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 سید یعقوب حسینی
تصویر
سمت:  مدیر گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  عبدالمجید مصلح
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  مانی آرمان
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  مجید اسماعیل پور
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  فخریه حمیدیان پور
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  منیژه بحرینی زاده
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  سید عباس موسوی
تحصیلات:  دکتری مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.