اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 محمد جواد پور عابد
تصویر
سمت:  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  خداداد بحری
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  رسول بلاوی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی خضری
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  khezri[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  ناصر زارع
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  naserezare[at]gmail.com
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  مسلم زمانی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  سید حیدر فرع شیرازی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  shirazi[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی اصغر قهرمانی مقبل
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:
رایانامه:  ghahramani[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حسین مهتدی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.