اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 عباس عباسی
تصویر
سمت:  مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات:  دکتری آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  a.abbassi[at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  


 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  لیلا حجاری
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  محمد رضا شمس الدینی
تحصیلات:  دکتری آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  shamsaddini[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حسین علی اکبری هره دشت
تحصیلات:  دکتری ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  haliakbari[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  نسیم قنبری
تحصیلات:  دکتری آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  عبدالمحمد موحد
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  amovahed[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  فهمیه ناصری
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  فاطمه نعمتی
تحصیلات:  دکتری زبان شناسی همگانی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  nemati[at]pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  سیما نوروزی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  nowroozi _si43[at]yahoo.com
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  مهسا هاشمی
تحصیلات:  دکتری ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  
کارنامه علمی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.