صفحه اصلی > گروه های آموزشی > حسابداری > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:   
 مهدی رضایی
تصویر
سمت:  مدیر گروه حسابداری
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  M.rezaeimehdi@gmail.com
رایانامه:  
صفحه شخصی:  
   

 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  ایرج اصغری
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:
کارنامه علمی  

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حمید رضا حاجب
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  hrhajeb@pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  محمد مهدی دانا
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  danae@pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  صفدر علی پور
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  safdar.alipour@pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی غیوری مقدم
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  alighayouri@pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

تصویر
نام و نام خانوادگی:  سید اسماعیل موسوی
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:  amousavi@pgu.ac.ir
کارنامه علمی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.