اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

نام و نام خانوادگی:           ابراهیم حیدری
سمت:  مدیر گروه اقتصاد
تحصیلات:  دکتری علوم اقتصادی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه: eheidari[at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
CV:  Download

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  حجت پارسا
تحصیلات:  دکتری اقتصاد
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه: hparsa[at]pgu.ac.ir
CV: Download
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  پرویز حاجیانی
تحصیلات:  دکتری اقتصاد کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
رایانامه: hajiani[at]pgu.ac.ir
CV: Download
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  عبدالکریم حسین پور
تحصیلات:  دکتری علوم اقتصادی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
CV: Download
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  علی درویشی
تحصیلات:  فوق لیسانس علوم اقتصادی
مرتبه علمی:   مربی
تلفن:  
رایانامه:  Darvishi1392@gmail.com 
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  رضا روشن
تحصیلات:  دکتری علوم اقتصادی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
CV: Download
کارنامه علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی:  هادی کشاورز
تحصیلات:  دکتری علوم اقتصادی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:
رایانامه:
CV: Download
کارنامه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.