صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی:


روانشناسی

ادبیات عرب

ادبیات فارسی(ادبیات مقاومت)

آموزش ادبیات انگلیسی

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

اقتصاد انرژی

تاریخ(مطالعات خلیج فارس)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.