صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

گروه های آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی:


اقتصاد بازرگانی

تاریخ

حسابداری

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زیبان و ادبیات فارسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

روان شناسی

معارف اسلامی

علم اطلاعات و دانش شناسی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.