رشته ها

مقطع کاردانی

کتابداری

تاسیس :1374

از سال 1387این مقطع دیگر دانشجو نپذیرفته است

مقطع کارشناسی

مدیریت صنعتی    1374

حسابداری   1374

زبان و ادبیات انگلیسی    1374

مدیریت بازرگانی    1375

زبان و ادبیات عرب     1376

علوم اقتصاد بازرگانی    1385

تاریخ     1386

علم اطلاعات و دانش شناسی      1389

 

مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی     1384

مدیریت بازرگانی   1388

تاریخ (مطالعات خلیج فارس )   1388

روانشناسی عمومی   1389

زبان و ادبیات عرب    1390

اقتصاد انرژی    1391

زبان و ادبیات فارسی (ادبیات مقاومت ) 1391

آموزش زبان انگلیسی     1391

مقطع دکترا

تاریخ (ایران بعد از اسلام)   1391

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.