صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

دانشکده

 

ریس دانشکده

معاون آموزشی

مدیر گروه ادبیات فارسی

مدیر گروه اقتصاد

مدیر گروه تاریخ

مدیر گروه حسابداری

مدیر گروه روانشناسی

مدیر گروه زیان و ادبیات انگلیسی

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر گروه مدیریت صنعتی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.