اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
احسان عباسی کارشناس 98796585856 86
خداکرم سلیمی فرد مدیر گروه مدیریت صنعتی