صفحه اصلی 
  • Persian Gulf University’s winter school for teaching Persian
    Persian Gulf University will be accepting students from all over the world in the winter of 1397 with a variety of educational and cultural programs.

  • طرح پویایی انجمن های علمی دانشجویی (پاد) برگزار می گردد.

رخداد های آینده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.